ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมจัดเวทีฯ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกคน รวม 76 คน โดยทุกอำเภอได้นำเสนอและแลกเปลี่ยน ผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การสร้างความเข้าใจโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 รวมทั้งแบ่งกลุ่มอภิปรายปัญหาการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอเพื่อแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกัน


Leave a Reply