ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูนและผู้บริหารระดับจังหวัด เร่งประชุมหารือเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 63

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆพร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกรมส่งเสริมการเกษตรงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและเงื่อนไข ณ สำนึกงานเกษตรจังหวัดลำพูน


Leave a Reply