ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เน้นย้ำ “ รอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้”

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ประธานสภาเกษตรกร ร่วมเป็นกรรมการ และมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้ง เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำข้อมูล จำนวนเกษตรกร และ พื้นที่ปลูกลำไย ที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการพิจารณาคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับอำเภอ มานำเสนอให้คณะกรมการฯ ได้รับทราบและพิจารณาลงนามในแบบสรุปผลการแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ซึ่งจังหวัดลำพูน มีเกษตรกรแจ้งยืนยันสิทธิ์ จำนวน 45,177 ราย จำนวน 319,901.36 ไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ให้เกษตรกรชาวสวนลำไย อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เน้นย้ำ “ รอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้”

Leave a Reply