ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.กลุ่มพืช อบรมถ่ายทอดแปลงใหญ่ปี 64

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 แก่กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวิทยาการจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Leave a Reply