ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนติดตามให้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ และนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามให้ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมือง โดยมีนางสุทิน ดีอุโมงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ และนางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแปลงใหญ่ ประธานแปลงใหญ่ ให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) ความพร้อมในการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ OT และคณะกรรมการระดับอำเภอให้ความเห็นชอบต่อไป

Leave a Reply