ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมจัดสถานที่เตรียมงาน Field Day อ.เมืองลำพูน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ และนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ผู้นำชุมชนบ้านทุ่งยาว เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จัดสถานที่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยภายในงานจะมีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตลำไย และการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งยาว หมู่ 7 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply