ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนจัดงานนำเสนอผลงานของสถาบันกลุ่มเกษตรกรจังหวัดลำพูน ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ใ้ห้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนำเสนอผลงานของสถาบันเกษตรกรของจังหวัดลำพูน โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน ซึ่งในงานมีการแสดงผลงาน/กิจกรรม ของสถาบันเกษตรกรจังหวัดลำพูน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน Smart Farmer Young Smart farmer และกลุ่มยุวเกษตรกร ใน 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ที่มีผลงานเด่น พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย รวม 50 กลุ่มฯ พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer และนำประธานชมกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ของสถาบันเกษตรกร ที่นำมาแสดง อีกด้วย

Leave a Reply