ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ เจ้าหน้าที่ เพื่อบูรณาการและพัฒนางานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงาน มอบหมายการปฎิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ ของกลุ่ม/ฝ่าย ในกรอบการปฎิบัติงานที่กำหนดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกท่านรับทราบและนำไปปฎิบัติร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2564

Leave a Reply