ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ประธานสภาเกษตรกร ร่วมเป็นกรรมการ และมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้ง เกษตรอำเภอ 5 อำเภอ ซึ่งทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอข้อมูล จำนวนเกษตรกร และ พื้นที่ปลูกลำไย ที่แก้ไข้ เพิ่มเติม ที่ตกค้าง จำนวนเกษตรกร 108 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ มานำเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและพิจารณาลงนามในแบบสรุปผลการแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ซึ่งจังหวัดลำพูน เน้นย้ำ “ รอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้”

Leave a Reply