ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย Covid – 19

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย Covid – 19 มีนายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะห์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน และนายวันชัย ไพรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้นำส่งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเพื่อส่งมอบต่อให้เกษตรกรและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย Covid – 19 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย Covid – 19 ร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯครบตามเป้าหมายจำนวน 300,000 ราย จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,330 ราย จะได้รับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ได้แก่ พริกขี้หนู กวางตุ้ง แตงกวา กะเพรา คะน้า ผักบุ้ง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรตำบลและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จะทำการจัดส่งให้แก่ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะมีการแนะนำการเพาะปลูกและติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

Leave a Reply