ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองลำพูน….ปลื้มเกษตรลำพูนส่งเมล็ดพืชผักโครงการตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19 ให้เกษตรกร

นที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.40 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน รายงานผลการดำเนินงานส่งมอบเมล็ดพืชผักให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่ลงทะเบียนขอรับเมล็ดพันธุ์พืชผักในโครงการตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19 ให้แก่ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เป็นผู้นำส่งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเพื่อส่งมอบต่อให้เกษตรกรและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย Covid – 19 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย Covid – 19 ร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่ง จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,765 ราย จะได้รับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ได้แก่ พริกขี้หนู กวางตุ้ง แตงกวา กะเพรา คะน้า ผักบุ้ง โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรตำบลและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ทำการจัดส่งให้แก่ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะมีการแนะนำการเพาะปลูกและติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

Leave a Reply