ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรกรรุ่นใหม่ลำพูนคึกคักอบรมเพิ่มศักยภาพให้เป็น Young Smart Farmer

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสานงานเชื่อมโยงแหล่งความรู้ที่เหมาะสมเพิ่มเติม โดยได้เรียนรู้ในเรื่องของการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืชอาหาร จากเจ้าหน้าสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร จากนักวิชาการส่งเสริมการเษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ภาคินฟาร์ม ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอเมืองลำพูน และได้ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรแนวคิดใหม่จากคุณวิไลลักษณ์ วณิชพันธ์สกุล ณ เดลิเซีย การ์เด้นท์ เจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี Young Smart Farmer ร่วมกิจกรรม จำนวน 40 ราย


Leave a Reply