ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมรับฟัง VDO Conference ปี 2564

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายพิทวัส สุสิงสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) สร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินงาน โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรระดับอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนได้เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประชุม พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการดำเนินโครงการในพื้นที่และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามห้วงเวลาที่กรมกำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

Leave a Reply