ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา พบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ดำเนินการในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา การทำบัญชีครัวเรือน มีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 ราย

Leave a Reply