ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารฯและเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังสัมมนาการเงินและพัสดุประจำปี 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนางสาววิไลวรรณ ปาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางสาววิภาพร ทุเลสินธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply