ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มพืชและคณะ ร่วมประชุมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกับคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วางแผนการจัดงานฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อปรับรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้อง​กับบริบทของกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

Leave a Reply