ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน เพื่อให้คณะทำงาน ฯ ได้ทบทวน วิเคราะห์ พิจารณาความเหมาะสมของแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2563 จำนวน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และชิ้นส่วนโลหะ) ภาคการท่องเที่ยวและบริการ และภาคเกษตรและเกษตรแปรรูป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยมีนางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2563-2565 และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ให้ความเห็นชอบต่อไป

Leave a Reply