ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ .ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดลำพูน (Chief of Operation)

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดลำพูน (Chief of Operation : CoO) ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีดร.ประหยัดมะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นเลขานุการ มีการแจ้งคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการศพก.ระดับอำเภอ แผนปฏิบัติการของ CoO การดำเนินงานโครงการ ศพก. การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง การพิจารณารับรองแปลงใหญ่ ปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตร การตั้งจุดบริการประชาชน การายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหัวหน้าส่งนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน รวมถึงเจ้าหน้าที่และประธานแปลงใหญ่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

Leave a Reply