ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯและหัวหน้าฝ่ายบริหาร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม ITA

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 ถึง16.30น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ เข้าร่วมประชุมตามโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA : Integrity and Transparency Assessment ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด และมีผู้ช่วยศาสตร์จารย์ดร.ประยูร อิมิวัตร์ เป็น วิทยากรบรรยาย ณโรงแรมลำพูนวิล

Leave a Reply