ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนติดตามและเก็บข้อมูลการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอแม่ทา

วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามและเก็บข้อมูลการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน (ประเมินแหล่งท่องเที่ยว) (รายแหล่ง) ประจำปี งบประมาณ 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กัซซันขุนตาล, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สร้างงานบ้านดอยแก้ว, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหมื่นข้าว และวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยลื้อ และสะพานขาวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 บ้านทาชมภูและบ้านใหม่ทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Leave a Reply