ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน.. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนห้วยแพ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนโดยมีเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่งานยุวเกษตรกรระดับอำเภอ ที่ปรึกษายุวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ศึกษานิเทศก์จังหวัดลำพูน Smart Farmer และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมจำนวน 50 ราย มีการทบทวนบทบาทที่ปรึกษายุวเกษตรกร ความคืบหน้าการของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมยุวเกษตรกรจังหวัดลำพูน นำเสนอและเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานยุวเกษตรกรในโรงเรียน เป็นต้น

Leave a Reply