ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนเปิดการอบรมในโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน

Leave a Reply