ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนติดตามงานแปลงใหญ่อำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.15 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงจัดทำแผนธุรกิจปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ศูนย์เครือข่ายตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีการพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ชี้แจงและรับทราบปัญหาอุสรรคการดำเนินงาน รวมถึงเน้นย้ำให้กลุ่มศึกษากฏเกณฑ์ในการจดเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง ดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้อย่างมั่นคง

Leave a Reply