ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง แผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ น.ส.จันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมอนันตยศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน โดยมี น.ส.ประภากร โกมลมิศร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการเป็นประธานการประชุมฯ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 3 หลัง, เห็นชอบให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 110,000 บาท, อนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด จำนวน 3 โครงการ, อนุมัติโครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอนุมัติโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ

Leave a Reply