ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงาน “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอทุ่งหัวช้าง หมู่ 11 บ้านศรีดงเย็น ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (นายชวลิต ศรีวิจี๋) โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธาน นายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างกล่าวรายงาน มีสถานนีเรียนรู้รวม 4 สถานี ได้แก่ สถานีเทคนิคการผลิตลำไยคุณภาพดี สถานีการลดต้นทุนการผลิตลำไยคุณภาพ (การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี) สถานีการทำปุ๋ยหมักในสวนลำไยและการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร และสถานีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมนี้ มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน และหน่วยงานภาคี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกรที่มาร่วมงาน พร้อมนี้ มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer นำผลิตภัณฑ์มาแสดง และจำหน่าย นอกจากนี้มีภาคเอกชน นำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร มาร่วมแสดงอีกด้วย ในวันนี้มีเกษตรกรมาร่วมงานรวม 125 คน

Leave a Reply