ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนร่วม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยงานภาคี “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในจังหวัดลำพูนให้ได้รับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เกิดการบูรณาการและการจ้างงานในพื้นที่ และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธาน

Leave a Reply