ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2561-2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาแรงงานของจังหวัดมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply