ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยแล้งและจัดเตรียมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงทางการเกษตร ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทุกตำบลเข้าร่วมประชุม โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องจามจุรี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply