ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมติดตามการพัฒนาชุมชนพัชรธรรม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมติดตามการพัฒนาชุมชนพัชรธรรม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม มีการายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนพัชรธรรม ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ จนเกิดครัวเรือนเกษตรกรต้นแบบ 30 ครัวเรือน มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล อำเภอและจังหวัด สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงมีการนำผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรทุกวันศุกร์ การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด การปล่อยพันธุ์ปลา การวางแผนการจัดการน้ำ และการสร้างฝายแห่งที่ 2 และ 3 โดยขอรับงบประมาณสนับสนุน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

Leave a Reply