ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น (เฟส 2) วงเงิน 45,000 ล้านบาท ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ทั้งนี้ กรอบวงเงินของจังหวัดลำพูนทั้งหมดจำนวน 384,623,014 บาท

Leave a Reply