ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยนางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน รูปแบบและเนื้อหาของเล่มผลงาน ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน มีผู้ส่งผลงานจำนวน 8 ราย แบ่งเป็น ประเภทเกษตรตำบล 5 ราย และประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด 3 ราย ทั้งนี้มีกำหนดให้นำเสนอผลงานในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั่วคราวสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply