ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนา การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ปี 2564

วันที่ 5 – 7 เมษายน 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางบัวผัด สวัสดิ์จิตต์ ประธานแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดลำพูน นางการะเกศ สายปัญญาใย และนางผ่องใส คำชมภู คณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรอำเภอบ้านธิ เข้าร่วมการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ปี 2564 มีเป้าหมายเป็นผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 48 คน ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ การเด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้

Leave a Reply