ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานประเภทเกษตรตำบลและนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเข้าร่วมการประชุม มีการนำเสนอผลงานของผู้ผ่านการพิจารณาในระดับอำเภอและกลุ่มฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน ทั้งนี้มีกำหนดส่งผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับจังหวัดให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อคัดเลือกในระดับเขตและประเทศต่อไป

Leave a Reply