ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนติดตามนิเทศงานอำเภอเวียงหนองล่อง

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจะเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะนิเทศ ทีมที่ 2 ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรการนิเทศงานในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง เยี่ยมสวนนายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ อกม. และ Smart Farmer ให้คำแนะนำการขายผลผลิตมะม่วงทางออนไลน์ ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer การจำหน่ายผลผลิตมะม่วงทั้งตลาดในและต่างประเทศ

Leave a Reply