ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ น.ส.จันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.นุชนารถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ฮัดเดิ้ล อีเวนท์ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีนางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (Social Enterprise : SE) จังหวัดลำพูน ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยว ได้มีการแจ้ง แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดประจำปี 2564 ด้านการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และพิจารณาทบทวนปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการขับเคลื่อนระดับจังหวัด

Leave a Reply