ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนเข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามสถานะการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply