ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนฝึกอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการขึ้นทะเบียน เกษตรกรแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวประหหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 กิจกรรม ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ , กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับ นายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ ให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านรวมถึง ความสำคัญ และวิธีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การใช้งาน Application Farmbook โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจากอำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้ รวม 22 คนเข้าร่วมฝึกอบรม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

Leave a Reply