ข้อมูลภัยแล้งระดับจังหวัด

ปี 2567

สรุปการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งในสวนไม้ผล จังหวัดลำพูนปี 2567

Infographic ติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ปี 2565

ปี 2565

เผยแพร่ให้ความรู้เกษตรกร โดยทีมงานอารักขาพืช

ปี 2563

ข้อมูลสภาวะแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2559