ข้อมูลภัยแล้งระดับจังหวัด

ปี 2565

ปี 2565

เผยแพร่ให้ความรู้เกษตรกร โดยทีมงานอารักขาพืช

ปี 2563

ข้อมูลสภาวะแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2559