แผนพัฒนาการเกษตร..ลำพูน

ปี 2566

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาเกษตรตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ปี 2566

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดลำพูน (ฉบับปรับปรุง วันที่ 15 สิงหาคม 2566) ส่งกรมฯ (ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด ปี 2566)

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2566

ปี 2564

ดาวน์โหลดกำหนดการใช้ที่ดินระดับตำบลทุกตำบลในจังหวัดลำพูน