ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

ปี 2566

1.าวน์โหลดข้อมูลพื้นที่การเกษตรรายอำเภอ ปีการผลิต 2565/66 จังหวัดลำพูน ตัดยอด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูลพื้้นที่การเกษตรรายอำเภอ ปีการผลิต 2565/66 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2551-2561