ปี 2566

ประกาศเจตนารมย์นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ดาวน์โหลดประกาศเจนนารมย์งดให้ งดรับของขวัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต้านทุจริต ปี 2566

คณะข้าราชการในสังกัดร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

ปี 2565