ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

94 หมู่ที่ 3 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-5351-1120 – 15
2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทร.0-5351-1120 – 12 และ 0-5351-2468
3. กลุ่มอารักขาพืช โทร.0-5351-1120 – 13
4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร.0 -5351-1120 – 17
5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร.0-5351-1120 – 18
โทรสาร 0-5356-1120
E:mail : lamphun@doae.go.th website: https://lamphun.doae.go.th