ข้อมูลวิสาหกิจและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ปี 2566

ปี 2565

ผลการต่อทะเบียน ประเมินศักยภาพและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปี 2565
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายปี 2565

ปี 2564

ข้อมูลการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ปี 2564
ที่อำเภอการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ปี 2565
จำนวนวิสาหกิจชุมชน
ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
1บ้านธิ215
2เมืองลำพูน 2022
3ป่าซาง164
4ลี้3103
5แม่ทา81
6เวียงหนองล่อง 59
7บ้านโฮ่ง2531
8ทุ่งหัวช้าง50
รวม 8 อำเภอ59273

ปี 2563

ปี 2562