ศจช./ศดปช.ลำพูน

ปี 2566

ลำพูน รับการประกวด ศจช. ดีเดน
ชิง…ระดับประเทศ ปี 2566 อีกครั้ง

ปี 2565

รณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี

ประกวด ศจช.ดีเด่นปี 2565

ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ปรึกษาปัญหาด้านพืช

ความรู้ บทความดีๆจากอารักขาพืช