ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567

1.-ข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตการจ้างฯ.pdf

2.-ร่าง-รายละเอียดขอบเขตการจ้างฯ-ปี-2567.pdf

3.เอกสารประกวดราคาจ้างE-bidding-ปี-2567.pdf

4.ประกาศจังหวัดลำพูน-เรื่องประกาศราคาจ้างยกระดับเกษตรอาหารและสุขภาพฯปี-2567.pdf

ปีงบประมาณ 2566

จังหวัด

ขอบเขตงาน TOR งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานปลอดภัย[

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาซืัอครภัณฑ์ยานพาหนะ รบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไ่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบดบเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (E-bidding)

-เอกสารประกวดราคาว์้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคส์ (e-biding) เลขที่ 2/2566

1.ประกาศจังหวัดลำพูนเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

2. ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

3.ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องยกเลิกประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน

อำเภอป่าซาง

1.ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

3.เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง

4.ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง

5.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานก่อสร้าง

6. แบบ ปร.4 – แบบ ปร.5

7. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง

8. ร่างขอบเขตงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง

อำเภอแม่ทา

ปีงบประมาณ 2565

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ราคากลางและคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน รายละเอียดคุณลักษณเฉพาะของรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560