GAP ลำพูน

ปี 2567

ปี 2566

ผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP เชิงรุก ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
อำเภอเกษตรกรทั้งหมด (ราย)GAP
ลำไย (ราย)

ไร่
GAP
มะม่วง (ราย)
ไร่
เมืองลำพูน2142391,439 ไร่2 ราย9
ลี้1,1211,0759,98846181
แม่ทา947348111
บ้านโฮ่ง1,0032062,4887971,305
ป่าซาง5645572,056746
ทุ่งหัวช้าง1,1981,1556,24043178
วียงหนองล่อง3943862,123834
บ้านธิ4494451,7104115