กิจกรรมองค์กร

ปี 2566

กิจกรรมร่วมองค์กร

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมสภากาแฟ

กิจกรรม Big cleaning Day

กิจกรรมทำบุญสำนักงาน

ร่วมวิ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ปี66

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงานมาตรการด้านความปลอดภัยในองค์กร ประจำปี 2566

กิจกรรมร่วมงานเดินพรมแดง อินทยงยศ

ปี 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานเจ้าแม่จามเทวี
Big Cleaning Day บริเวณแปลงผักสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
ร่วมกิจกรรมตักบาตรบริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน
ร่วมกิจกรรมกาชาดจังหวัดลำพูน
วันข้าราชการพลเรือนปี 2565
Big Cleaning Day บริเวณสำนักงานฯ (After)
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
ร่วมให้กำลังใจคณะข้าราชการในสังกัด
ร่วมกิจกรรมทำบุญศาลากลางจังหวัดลำพูน
ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
จิตอาสา บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
ติดตามงานฝายพัชรธรรม
ร่วมกิจกรรม ฝายพัชรธรรม
ตลาดเกษตรกร บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน
ร่วมจัดสวนบริเวณพลับพลาไชย วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
ปลูกผัก สร้างแปลง บริเวณสำนักงาน (Before)
กิจกรรมฝายพัชรธรรม
ความร่วมมือในองค์กร สวมผ้าไทย ปี 2565

ร่วมกิจกรรมฝายพัชรธรรม

ร่วมกิจกรรมวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย
จิตอาสา ร่วมใจ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย