รางวัลเลิศรัฐ

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2565

ผลการประกวดรางวัลเลิศรัฐ

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน

ประมวลภาพคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

ภาพข่าวการเตรียมความพร้อมรางวัลเลิศรัฐปี 65 ประเภทร่วมใจแก้จน

ประมวลภาพการเตรียมความพร้อมรางวัลเลิศรัฐ
ปี 2565

ประมวลภาพ การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และ
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และ
สื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ผลงานเด่น เมืองเกษตรสีเขียว

ปี 2564