ข่าวทั้งหมด

เกษตรลำพูน ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวพระราชดำริตำบลแม่ลาน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการจัดการแมลงวันผลไม้ ปี 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

เกษตรลำพูน ร่วมติดตาม สำรวจ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่ตำบลแม่ลาน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามผลกาดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)

เกษตรลำพูน ร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 4/2566

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ของจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2566

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2566

เกษตรลำพูน รับการตรวจติดตามประเมินผล ภายใต้โครงการต้นกล้าสานฝัน ปันรัก…สู่ลูกหลาน จากกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อวางแผน และติดตามการปฏิบัติงาน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง (งบลงทุน)

เกษตรลำพูน ร่วมติดตามโครงการแปลงใหญ่

เกษตรลำพูน ร่วม เยี่ยมเยียนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”🥒🥕🥬

เกษตรลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) จังหวัดลำพูน ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

เกษตรลำพูน ร่วม สาธิตนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิต (ตรวจติดตาม) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบวัสดุคงคลังกรมส่งเสริมการเกษตร (รูปแบบออนไลน์)

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2566

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สำรวจ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง👨🏽‍🌾🌿

เกษตรลำพูน อบรม ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2566”🍆🌳

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ 2566

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนา Year End Conference และการมอบรางวัลผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2566

เกษตรลำพูนลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบไหม้ข้าว ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมรับชมการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุม ก.บ.จ.ลำพูน ครั้งที่ 5/2566

เกษตรลำพูน ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไยและสินค้าเกษตรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรระดับเขต ครั้งที่ 2/2566

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบไหม้ข้าว ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566

เกษตรลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566🤟

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เกษตรลำพูน ติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566”🌾🥭🌳🌳

จัดประชุมคณะกรรมการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมรับชมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบไหม้ข้าว ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 66 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการสื่อสารเพื่อการนำไปปฏิบัติ

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 66 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการสื่อสารเพื่อการนำไปปฏิบัติ

กษตรลำพูน ประชุมหารือร่วมกับบุคคลเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 3/2566

เกษตรลำพูน ติดตามและส่งมอบป้ายทะเบียนรถไถให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดตำบลนาทราย”

เกษตรลำพูน ร่วมปรึกษางานส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริร่วมกับพระนักพัฒนาวัดเด่นเหม้า

เกษตรลำพูน ร่วมปรึกษางานส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริร่วมกับพระนักพัฒนาวัดเด่นเหม้า

เกษตรลำพูน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

เกษตรลำพูน จัดทำข้อมูลผลการขับเคลื่อน BCG Model ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบไหม้ข้าว ในเขตพื้นที่ ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมติดตามสถานการณ์ผลไม้”

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2566

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ Thai Water ตอบโจทย์พื้นที่ ตรงใจประชาชน

เกษตรลำพูน ประชุมเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ 8/2566)

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนา หลักสูตรการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูนร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ ครั้งที่ 2/2566

เกษตรลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี พ.ศ. 2566

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย เรื่อง สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2566

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตาม “โครงการผู้ว่าฯพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5″

เกษตรลำพูน ร่วมงานเปิดตัว Calories Credit Challenge Application CCC และกิจกรรม Calories Lamphun Credit Challenge

เกษตรลำพูน ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกส่วนราชการที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ลพ 23-3/2566

กษตรลำพูน เกษตรลำพูนร่วมเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกษตรลำพูน ร่วมคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เกษตรลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด พัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกลือ/ผู้ประกอบการสินค้าเกลือจากจังหวัดสมุทรสาคร

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดงานกีฬาส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ (เวียงพิงค์เกมส์)

เกษตรลำพูน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน

เกษตรลำพูน มอบวัสดุสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 8

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2566

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนา “คลายปมปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลสถานการณ์แปลงติดตามศัตรูพืช ณ แปลงผักฅนยอง ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน🥦

เกษตรลำพูน ประชุมออนไลน์ หารือจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เกษตรลำพูน ประชุมออนไลน์อบรมการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช#

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่✨

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก. ระดับเขต ครั้งที่ 5/2566

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 9

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

เกษตรลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

เกษตรลำพูน พิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูนฝึกอบรมในหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 2

เกษตรลำพูน ประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 8/2566 เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานของทุกภาคส่วน

เกษตรลำพูน เข้าร่วมฝึกอบรมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2566

เกษตรลำพูน ตัวแทนภาคเหนือ ลุยชิงชัยในการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น (ศจช.) ระดับประเทศ

เกษตรจังหวัดลำพูน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลละค่าแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน งานรวมพล ศพก.แปลงใหญ่จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow) ระหว่างวันที่ 21-31 ส.ค

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน “ลองลำพูน (Long Lamphun)” การพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าในคูเมือง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม “กาดฮิมน้ำ กาดวัฒนธรรม วิถีชุมชน คนอุโมงค์” ณ ลานวัฒนธรรมปิงห่าง

เกษตรลำพูน ร่วมเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับประเทศ

เกษตรลำพูน ฝึกอบรมพัฒนานักยุทธศาสตร์มืออาชีพ ครั้งที่ 3

เกษตรลำพูนร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) 1 และ 2

เกษตรลำพูน เปิดการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด กลุ่มจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมติดตามโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอลี้

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน ครั้งที่ 2/2566 รอบที่ 2

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ปี 68

เกษตรลำพูน ร่วมให้กำลังใจ KT4 น.ส.ปรัชญา นุชสุวรรณ ในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์เกษตรตำบล “คน ปลูก คน”

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566✨

เกษตรลำพูน เข้ารับการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2566 รูปแบบออนไลน์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566

เกษตรลำพูน ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในการลงพื้นที่บ้านป่าเส้า เพื่อถ่ายทำวีดิทัศน์ลำไยเบี้ยวเขียว

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (โดยมีพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 92 รูป) ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

เกษตรลำพูน ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 ของจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงาน กำกับติดตามแผนและงบประมาณเชิงพื้นที่ฯ ผ่านระบบ Zoom

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop: RW) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ (วันสุดท้าย)

เกษตรลำพูน ร่วมพิธี MOU ซื้อ – ขายลำไย และปล่อยคาราวานสินค้าสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ภาคเหนือ

ประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาแผนหลักบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ว พื้นที่เฉพาะ (Area Based) เชียงใหม่ลำพูน

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 8

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop: RW) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

เกษตรลำพูน ลุยชิงชัยในการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่นระดับเขต ปี 2566

เกษตรลำพูน “MOU เกษตรอินทรีย์

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูนร่วมรับฟัง Clinic IT ครั้งที่ 7

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน.จว.ลำพูน

เกษตรลำพูน เตรียมความพร้อมในการจัดงานรวมพล ศพก. แปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์🌽

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566

เกษตรลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เนื่องในกาลพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม✨️🙏🏻

เกษตรลำพูน ร่วมงานการประกวดธิดาลำไยลำพูน ปี 66 ภายในงาน “เทศกาลลำไยและเกษตรแฟร์” (หอการค้าแฟร์ ครั้งที่ 15)✨️

เกษตรลำพูน ร่วมงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อคืนกำไรให้ลูกค้า

เกษตรลำพูน ร่วมฝึกอบรมพัฒนานักยุทธศาสตร์มืออาชีพ ครั้งที่ 2

เกษตรลำพูน ร่วมพิธี MOU ความร่วมมือบทบาท ในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะ กรมการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2566

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการ ” ป้อเมืองหละปูน ” เชิญชวนสั่งจอง Pre-Order มะม่วงเขียวมรกตจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน มอบโล่รางวัลเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ ศพก. ดีเด่น แปลงใหญ่ดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2566

ลำพูน มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น แปลงใหญ่ดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบการขยายผลและการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

เกษตรลำพูน ️ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566✨️

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานจังหวัดลำพูน ประจำปี2566

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญ ครั้งที่ 13 ผสานวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้อง “ลำพูน-ลำปาง” ถวายเทียนพรรษา

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.19 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน✨️

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ดัง เด่น ดี @ลำพูน

วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมมอบน้ำดื่มพัชรธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกษตรลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 7/2566

เกษตรลำพูน ร่วมกับ บ. มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรการเกษตรแก่ Young Smart Farmer

เกษตรลำพูน บันทึกเทปประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสร้างอัตลักษณ์ผลไม้จังหวัดลำพูน “ลำไยเบี้ยวเขียวป่าเส้า”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ

เกษตรลำพูน ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแนวทางบูรณาการแผนและงบประมาณเชิงพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

การอบรม กิจกรรม พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง

การอบรม กิจกรรม พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการ เสวนาฯ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ระดับเขต ผ่านระบบ Zoom Meeting

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบไหม้ข้าว ในเขตพื้นที่ ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม (GAP)

เกษตรลำพูน ประชุมขับเคลื่อนแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน

กษตรลำพูน ร่วมกับ สวทช. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุม ก.บ.จ. ลำพูน ครั้งที่ 4/2566

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

เกษตรลำพูน ติดตามการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม (GAP)

เกษตรลำพูน ติดตามสถานการณ์ราคาไม้ผล

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2566”

เกษตรลำพูน เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

เกษตรลำพูนร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ตัดแต่งกิ่งต้นลิ้นจี่ เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นลิ้นจี่ภายในพื้นที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 7

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566

เกษตรลำพูน สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เกษตรลำพูน สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม (GAP)

เกษตรรลำพูน พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับให้กับเกษตรกร เพื่อความสร้างความเชื่อมันให้กับผู้บริโภค”

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การอบรม กิจกรรม พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ภายใต้โครงการ ศพก. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 และประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 📝

การตรวจประเมิน การประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2566

เกษตรลำพูน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหมอพืชชุมชน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการให้บริการคลินิกพืชสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามการดำเนินงานในแปลงใหญ่ลำไยน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ติดตามให้คำแนะนำ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลการเพาะปลูกพืช ปีการผลิต 2565/66

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชระดับภาค พิจารณาข้อมูลการเพาะปลูกและผลผลิตพืช ปีการผลิต 2565/66 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom เพื่อดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านพืชให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องน่าเชื่อถือ และเป็นเอกภาพ และนำเสนอต่อคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคเหนือต่อไป

การประชุมเตรียมการจัดทำแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ด้านการส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดทำแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ ด้านการส่งเสริมการเกษตร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมี นางสาวอโนทัย ไชยแสนชมพู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

การประชุมกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2566

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566

เกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกเทปรายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ประเด็นสถานการณ์เกษตรจังหวัดลำพูนและการขึ้นทะเบียนเกษตกร

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอเมืองลำพูน

การอบรม กิจกรรม พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 6

เกษตรลำพูน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในมิติด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2566

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ลงพื้นที่ตรวจคัดสรร กิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน 2566

เกษตรลำพูน ร่วมซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2566

เกษตรลำพูน ร่วมรับฟัง Clinic IT ครั้งที่ 6

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยคณะนิเทศ ทีม 1

เกษตรลำพูน ร่วมซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2566

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 5

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/25

เกษตรลำพูน ร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน)

ตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านยั่งยืน) ปี 2566 บ้านป่าเส้า อำเภอเมืองลำพูน และบ้านป่าเปา อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่สร้างการรับรู้และการป้องกันควบคุมการระบาดของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้พร้อมหาแนวทางรับมือและการจัดการเกี่ยวกับการระบาดของด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน นำโดยนายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยนายยุทธการ กองวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว และเจ้าหน้าจากกรมส่งเสริมการเกษตร และเวลา 13.30 น.ร่วมกับคณะลงพื้นที่สุ่มตรวจมะม่วง ณ จุดรับซื้อมะม่วงในเขตอำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ รวมถึงพบปะสร้างการรับรู้แก่ประธานและสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงในพื้นที่อีกด้วย

เกษตรลำพูน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หารือข้อราชการด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระพุทธบาทพิทักษ์ (ชวลิต จารุวณฺโณ ป.ธ.4) เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี 2566 เวทีครั้งที่ 3

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเพื่อหารือสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดลำไยในฤดู ปีการผลิต 2566

เกษตรลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “อินทยงยศ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

เกษตรลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “กาดฮิมน้ำ” ณ บริเวณลานเวทีกลางน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ ระหว่าง วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2566

เกษตรลำพูน ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการจัดงาน Lamphun Fruit Fair ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 6/2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2566

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินศูนย์ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอป่าซาง หมู่ 2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ✨

เกษตรลำพูน หารือสนับสนุนพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัด ลำพูน☘️

เกษตรลำพูน ร่วมกับคณะทำงานลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 4

เกษตรลำพูน ร่วมติดตามตรวจสอบและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566

เกษตรลำพูน ร่วมติดตามตรวจสอบและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาประธาน ศพก. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ผู้ประกอบการด้านเกษตร

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting: PM) ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดลำพูน 2566

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเหมืองง่า และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน👩🏻‍🌾🌳

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566)

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพกและแปลงใหญ่

การตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านยั่งยืน) 2566

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 3

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เกษตรลำพูน ประชุมติดตามการพัฒนาฟื้นฟูและการแก้ไขปัญหาลำน้ำปิงห่าง

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ ได้รายงานโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหารของชุมชนปิงห่าง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ณ ชุมชนป่าเส้า ในพื้นที่ประมาณ 2 งาน และแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 4 ที่สวนอุโมงค์ลดโลกร้อน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่พบปะ แนะนำ ให้กำลังใจ แก่หมู่บ้านในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2566 “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน”

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2566 “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน”

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานตลาดเกษตรกรออนไลน์

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่อำเภอทุ่งหัวช้าง

เกษตรลำพูน เตรียมงาน Fruit fair มหกรรมไม้ผลลำพูน

เกษตรลำพูน ติดตามสถานการณ์ ตลาด มะม่วงลำพูน

เกษตรลำพูน จัดเวทีชุมชน ถอดบทเรียน และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม กิจกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เกษตรลำพูน ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เกษตรลำพูน อิ่มบุญ มะม่วงมหาชนกผลไม้แห่งการแบ่งปั

เกษตรจังหวัดลำพูนหารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนไหมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงตำบลน้ำดิบ และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

พ่อเมืองลำพูน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน

เกษตรลำพูน ร่วมเวทีการจัดกระบวนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบ (ศจช.) ปี 2566 (ครั้งที่ 1) ซึ่งได้คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทากาศ 👩🏻‍🌾

ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ภาคเหนือตอนบน

เกษตรลำพูน พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนานักยุทธศาสตร์มืออาชีพ ครั้งที่ 1

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2566 จังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน หารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน วางแผนการจัดงานลำไย ประจำปี 2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสด ฤดูกาลผลิต 2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ปี 2566

เกษตรลำพูน ร่วมรับฟัง Clinic IT ครั้งที่ 5

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบ ปี 2566

เกษตรลำพูน ส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีการตัดแต่งช่อผล🌳

เกษตรลำพูน ส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีการตัดแต่งช่อผล🌳

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ติดตามสำรวจด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ และพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่งและตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไม้ผลอัตลักษณ์ ลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรจังหวัดลำพูน หารือร่วมกับ สวทช. เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เกษตรลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1/2566

เกษตรจังหวัดลำพูน หารือร่วมกับ สวทช. เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เกษตรลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1/2566

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เตรียมการศึกษาดูงานของสมาชิกวุฒิสภา🪴

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2466 เวลา 13.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่เตรียมการศึกษาดูงานการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟลุ๊ต เลขที่ 139 หมู่ 15 บ้านป่าแดง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ โดยมี นางสาวธัญญพัทธ์ รัตนเมืองสอง ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ให้การต้อนรับ จัดเตรียมสถานที่ และทำการซักซ้อมการนำเสนอข้อมูล ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา และฝ่ายเลขานุการ

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง โดย ทีม 4

ส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ไม้ โครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก…สู่ลูกหลาน”

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง พื้นที่ หมู่ 7 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

วันอังคารที่​ 6 มิถุนายน 2566​ เวลา​ 14.00 น.​นางวิไล​ อุตส่าห์​ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การวางแผนดำเนินการ และแผนการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รวมถึงการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องปฎิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ อำเภอป่าซาง โดย ทีม 1

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี 2566 พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณถนนอินทยงยศ (ด้านหลังวัดพระธาตุหริภิญชัย วรมหาวิหาร) โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งมีส่วนราชการต่างๆและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี 2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน”

เกษตรจังหวัดลำพูน อบรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมูลค่าเพิ่ม

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566

เกษตรลำพูน พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

เกษตรลำพูน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศพก. ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีการฝึกปฏิบัติในการทำสารสะกัดสะเดาและนำหมักสมุนไพร สำหรับป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้ง มีการสนับสนุนปัจจัยในสำหรับใช้ป้องกันควบคุมศัตรูพืชแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มอาัรกขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงานตามนโยบายที่ต้องดำเนินการ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การเบิกจ่ายงบประมาณและร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัตการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยมหมู่บ้านเข้าร่วม โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหา ช่วยเหลือในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกร ณ หมู่บ้านหนองยางฟ้า หมู่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง และหมู่บ้านดอยยาว หมู่ 16 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอป่าซาง ติดตามเยี่ยมเยียน Smart Farmer ต้นแบบ และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน และนางสาวนุชนาถ จิตโสภา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอป่าซาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และติดตามผลการดำเนินงานของ นายสมคิด ไชยพันธ์ Smart Farmer เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ที่มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกกาแฟใต้ต้นลำไย และการใช้ระบบน้ำอัตโนมัติในฟาร์ม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมกลุ่มฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

เกษตรลำพูนประชุมเข้ม เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เกษตรลำพูน ประชุมหารือปรับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2566-2570

เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระดับพนักงานแจงนับ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระดับพนักงานแจงนับ อำเภอเมืองลำพูน จัดโดยสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน นำโดยนายภาคิน วานิชดี สถิติจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานแจงนับ ที่ประกอบไปด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) รวมถึงอาสาสมัครเกษตรประเภทอื่นภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความรู้และเทคนิควิธีในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเกษรอำเภอเมืองลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอลี้ ติดตามเยี่ยมเยียนและถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและถอดองค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด นายวิชัย ตันอุตม์ โดยถอดองค์ความรู้เรื่องเกษตรผสมผสาน การผลิตลำไยเหลื่อมฤดู การปลูกผักหวานป่าใต้ต้นลำไย และการปลูกพืชผักตามร่องสวนลำไย ณ หมู่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน รับฟังการนำเสนอและให้ความร่วมมือการดำเนินการวิจัยลำไยตกเกรดจากอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน รับฟังการนำเสนอข้อมูลในการทำงานวิจัย เรื่อง “การถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับศักยภาพทางการตลาดจากลำไยตกเกรดสู่เชิงพาณิชย์ จังหวัดลำพูน” จากอาจารย์ ดร.สุตาภัทร คงเกิด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยไดัรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย ปี 2565 – 2566 เพื่อขอเข้าศึกษาวิจัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน และขอความร่วมมือการดำเนินการวิจัยฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในปี 2567

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วม KICK OFF “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ติดตามความเสียหายจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อน

เกษตรลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ กิน อยู่ เป็น งดการเผา ผลิตปุ๋ยหมัก ปลูกผักกินเองตามวิถีพอเพียง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ กิน อยู่ เป็น งดการเผา ผลิตปุ๋ยหมัก ปลูกผักกินเองตามวิถีพอเพียง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การทำปุ๋ยหมักในตะแกรงจากเศษวัสดุทางการเกษตรและขยะเปียกในครัวเรือน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชให้เป็นหมอพืชระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2

เกษตรลำพูน Zoom อบรมขับเคลื่อนแผน พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เกษตรเขต 6 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยได้แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกินเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดไว้ ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดลำพูน ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ พร้อมจะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่ายดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน หารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน เตรียมการจัดงานลำไย ประจำปี 2566

เกษตรลำพูน เข้าร่วมเวทีประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการลด หรือ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และว่าที่ร้อยตรีณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เวทีประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการลด หรือ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ณ ห้องประชุมพระเทพญาณเวที ชั้น 2 มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน มอบกล้าผัก เพื่อสนับสนุนโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหาร ครั้งที่ 2

จังหวัดลำพูน ….โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี 2566 เวทีครั้งที่ 2

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชให้เป็นหมอพืชระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1

เกษตรลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ระดับจังหวัดลำพูน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ระดับจังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังการชี้แจงคู่มือปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนการดำเนินขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนประเด็นความต้องการมันฝรั่งภายในประเทศ การตลาด และวางแผนการส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกมันฝรั่งในพื้นที่

เกษตรลำพูน ประกวด ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดลำพูน🌽

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้รับงาน ศพก. และแปลงใหญ่ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือก และสรุปผลการคัดเลือกในการประกวด ศพก และแปลงใหญ่ โดยมีคณะกรรมการประกวด ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2566 ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน รับการสนันสนุนกล้าผัก จาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน รับต้นกล้ามะเขือ จำนวน 100 ต้น และต้นจิงจูฉ่าย จำนวน 100 ต้น ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหาร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เป็นครั้งที่ 2 เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และโครงการสำคัญต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก และภาคเหนือ สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2565/66

ประกวด ศพก. และแปลงใหญ่ ดีเด่นระดับจังหวัดจังหวัดลำพูน ปี 2566

เกษตรลำพูน ร่วมทำบุญ “ครบรอบการก่อตั้ง 21 ปี หนังสือพิมพ์สื่อลำพูน” ณ วัดต้นแก้ว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “9 พฤษภาคม วันครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566″

ประกวด ศพก.ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2566 (วันที่ 1)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมคณะกรรมการ การประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 เข้าตรวจประเมิน ศพก.อำเภอเมืองลำพูน ในภาคเช้า และเข้าตรวจประเมิน ศพก.อำเภอเวียงหนองล่อง ในภาคบ่ายโดยมี เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก.ของอำเภอ เจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประธาน ศพก. และคณะกรรมการ ศพก. แต่ละจุด ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลของ ศพก. แก่คณะกรรมการประกวด ณ ศพก.อำเภอเมืองลำพูน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และ ณ ศพก.อำเภอเวียงหนองล่อง หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกในพื้น

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกในพื้นที่ การวางแผนงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามแผนและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน (งบกลุ่มจังหวัด) และโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม (งบจังหวัด) การหารือข้อราชการต่างๆ และงานบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเฉลิมฉลองวาระครอบรอบ 100 ปีวันประสูติ และถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์✨

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน “หอการค้าชวนชิม อิ่มฟิน ทั่วไทย” ครั้งที่ 1

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “หอการค้าชวนชิม อิ่มฟิน ทั่วไทย” ครั้งที่ 1 โดยนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณที่เอกชนด้านหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน ข้างโรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนางานเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ระดับเขต

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 นางวิไลอุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ดู่สอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทน Smart Farmer จังหวัดลำพูน จำนวน 9 ราย เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนางานเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ระดับเขต โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ประเด็นสำคัญได้แก่ แนวทางการพัฒนา Smart Farmer การพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบของ Smart Farmer ภาคเหนือ การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ การพัฒนา Product ด้วย Design thinking & Business model แนวคิดการพัฒนาสื่อให้น่าสนใจผ่านช่องทาง Youtube/Tiktok เป็นต้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมการ 5ส ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่ปลูกไม้ผลและแปลงผักของสำนักงาน และปรับแต่งภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีเป็นหมู่คณะ

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีอันเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย

กษตรลำพูน ร่วมประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางวิไลอุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

พ่อเมืองลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ตส์ ต้นแบบกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านธิ เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ตส์ ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มเพื่อนำสินค้าเกษตรมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีการรับซื้อลำไยจากสมาชิกในกลุ่ม และให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด เน้นการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออกสู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี นายอำเภอบ้านธิ ร่วมลงพื้นที่ และนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน นายสมชาย กันทะวงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลด้านการเกษตร ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ตส์ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

พ่อเมืองลำพูน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตร สร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่มูลค่าเพิ่ม โดยมีนายอำเภอบ้านธิ ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี ให้การต้อนรับ และนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานโครงการฯ และมีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ลำไยตำบลห้วยยาบ ร่วมการฝึกอบรมจำนวน 30 ราย ณ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอิทยงยศ” ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ ส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณถนนอินทยงยศ

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ใน จังหวัดลำพูน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ใน จังหวัดลำพูน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ตามโครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิธีสู่เศรษฐกิจสรรสร้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงานการท่องเที่ยวชุมขนบนพื้นที่สูง “NICE WEATHER @ปงผาง อากาศดีๆ ที่ปงผาง” ภายใต้โครงการส่งสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระดับผู้ประสานงานในพื้นที่

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง สำรวจความเสียหายพื้นที่ทำการเกษตรจากสถานการณ์วาตภัยและลูกเห็บ

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมกับคณะอนุกรรมการ E-Commerce เชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่

เกษตรลำพูน ร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม Lamphun CPOT Fair 2023

เกษตรลำพูน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 4

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 4 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 4/2566 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร รวมถึงการชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ จากจังหวัดลำพูน กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน ทั้งนี้ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานจากเกษตรอำเภอ ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน การยางแห่งประเทศไทยสาขาลำพูน โดยเกษตรจังหวัดลำพูนเน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณและปฎิบัติงานตามแผนงาน

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายรายงานแผนและผลการดำเนิน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเกษตรจังหวัดลำพูนได้เน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการตามกรอบระยะเวลา ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จัีงหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร สรุปผลการพิจารณาเบื้องต้น และวางแผนให้คณะกรรมการประกวด ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดลงพื้นที่ประกวดต่อไป

เกษตรลำพูนร่วมรับฟัง Clinic IT ครั้งที่ 3

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังคลีนิกไอที (Clinic IT) ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหา IT และสารสนเทศแบบครบวงจร และเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร หัวข้อในการจัดครั้งนี้ได้แก่ 1.ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2.พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 3.การดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดคลีนิกไอที

เกษตรจังหวัดลำพูน จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2566″

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ภายในงาน มีการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกอื่นๆ ร่วมให้ บริการแก่ประชาชนและเกษตรกร รวมถึงการออกร้านค้าของบริษัทคูโบต้า บริษัทนินจาแดง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 120 คน

ลำพูน.. ร่วมลงพื้นที่กับองค์กรมหาชน ในเขตพื้นที่เมืองลำพูน

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. จังหวัดลำพูน โดยนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ณ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ต อำเภอบ้านธิ

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวนุชนา จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ต ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง มะม่วงอบแห้ง มะเขือเทศอบแห้ง สัปปะรดอบแห้ง และการผลิตชาอัสสัมออแกนิกส์ โดยมีนายสมชาย กันทะวังค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมให้ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟรุ๊ต ตำบลบ้านธิ อำบ้านธิ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาโรงเรียนเกษตรกร (FFS Online Party) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนเกษตรกร (FFS Online Party) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนงานกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด

เกษตรจังหวัดลำพูน หารือโครงการประกันรายได้เกษตรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หารือร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ประเด็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรชาวสวนยาวกรณีผลผลิตตกต่ำ และเพื่อเพิ่มรายได้พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Young Smart Farmer อำเภอเวียงหนองล่อง

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเกษตร สร้างเสริมกระบวนการทำงานของศูนย์ฯ และติดตามเยี่ยมเยียน Young Smart Farmer อำเภอเวียงหนองล่อง (สวนวิวดอยอินทผลัม) ณ บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ หมู่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน วันที่ 26 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ นางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และส่งมอบปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเกษตร สร้างเสริมกระบวนการทำงานของศูนย์ฯ และติดตามเยี่ยมเยียน Young Smart Farmer อำเภอเวียงหนองล่อง (สวนวิวดอยอินทผลัม) ณ บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ หมู่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน พัฒนาคุณภาพสินค้าแปลงใหญ่ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 24 – 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริพร ดู่สอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 60 ราย ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา และศาลาแดง วัดหล่ายหิน หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ งานบริการงานบุคคล และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามและให้ข้อมูลการลำไยนอกฤดูแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ให้ข้อมูลการผลิตลำไยนอกฤดูจังหวัดลำพูน แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) โดยมีนางนันทริยา สุวรรณล้อม เกษตรอำเภอป่าซาง และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล ณ แปลงลำไยนอกฤดูนายนิยม ธรรมหมื่นยอง เกษตรหมู่ 5 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนมีผู้ปลูกลำไยทั้งสิ้น 41,398 ครัวเรือน เนื้อที่ให้ผลผลิต 346,254 ไร่ แบ่งเป็นลำไยในฤดู 247,180 ไร่ และลำไยนอกฤดู 99,074 ไร่ สามารถผลิตลำไยเข้าสู่ตลาดปีละมากกว่า 367,000 ตัน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ” R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 3

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ และนายวรวิทย์ ดำรักษ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 3” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) และแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานการเกษตรเชิงพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom จากห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการสัมมนา

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถล้ำเลิศ ทรงสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าลำพูนฯ มอบประกาศนียบัตรให้เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมขับเคลื่อนผลงานจนได้รับรางวัล ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหัดลำพูน เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมขับเคลื่อนผลงานจนได้รับรางวัล ประจำปี 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร บุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเป็นเกียรติประวัติและการสร้างขวัญกำลังใจ

เกษตรลำพูนร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางชญานิษฐ์ แสนราชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม โรงแรมกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 2/2566 จังหวัดลำพูน

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไลอุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District workshop :DW) ครั้งที่ 2/2566 จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งให้แนวทางในการทำงานส่งเสริมการเกษตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ด้วย BCG Model ขับเคลื่อนโดย นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 จากนายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำพูน และได้รับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ และการพัสดุ จากนางพรพรรณ ชาวคอนไชย นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกคนเข้าร่วม

เกษตรลำพูน ร่วมสัมนาสร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดศักยภาพในระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน จำนวน 4 ราย ร่วมสัมนาสร้างและส่งเสริมเครือข่ายตลาดศักยภาพในระดับเขต ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบ้านสวนสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายโยธิน ประสงค์ความดี เป็นประธานในการประชุม

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ และเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพในครั้งนี้ ประกอบด้วยตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และกระทรวงกลาโหม โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 20 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการปฏิบัติงานโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายร่วมประชุมให้ข้อมูลและร่วมเสนอแนวทางการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริพร ดู่สอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 60 ราย ณ ศาลาวัดใหม่ ตำบลเหมืองง่า และศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการและระเบียบของทางราชการ โดยมีนายสมชาย กันธะวงค์ เกษตรอำเภอบ้านธิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต ครั้งที่ 3/2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

วันที่ 19 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน” ตามโครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีสู่เศรษฐกิจสรรค์สร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการแถลงข่าว ในประเด็นความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์การจัดงาน ภาพรวมของการจัดงาน กิจกรรมภายในงาน รวมถึงความพร้อมในการจัดงานและความพร้อมของเครือข่ายชาติพันธุ์ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

กษจ.ลำพูนและคณะ ร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการ การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยมีนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมประชุมอย่งพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางชั้น 1 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมติดตามการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำปิงห่าง

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09:30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหารของชุมชนปิงห่าง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในพื้นที่บ้านป่าเส้า หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดครั้งที่ 2

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก แปลงใหญ่ หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ ล้านนา ประจำปี 2566

วันที่ 17 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ

เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง

วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน รดน้ำดำหัว นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง หรือวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองสี่มุมเมืองลำพูน

วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองสี่มุมเมืองลำพูน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และเล็งถึงความสำคัญของประเพณีวัฒธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการส่งเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ มุมเมืองประตูท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดลำพูน (ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ) ปี 65-66 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดลำพูน (ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ) ปี 2565 – 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม “งานพรมแดง อิทยงยศ 2566” (Inthayoungyot Red Carpet 2023)

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม “งานพรมแดง อิทยงยศ 2566” (Inthayoungyot Red Carpet 2023) ภายใต้กิจกรรม “อินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม : เล่าขานตำนานร่วมสมัยร้อยปีลำพูน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน โดยมีนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเป็นประธานการเปิดงาน ณ ถนนอินทยงยศ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ วางแผนการทำบุญสำนักงาน และเน้นย้ำการอยู่เวรสำนักงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย ชนิด N95 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 –

ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วงบ้านป่าสัก – ตำบลท่าวังพร้าว

วันที่ 7 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วงบ้านป่าสัก – ตำบลท่าวังพร้าว ณศาลาอเนกประสงค์ฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มีการนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่านทุกหน่วยงานเข้าร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

การประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2568 – 2570

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2568 – 2570 ตามแนวทางการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

นิเทศงาน อำเภอเวียงหนองล่อง

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ คณะนิเทศงานทีมที่ 2 นำโดย นางสาวนุชนารถ จิตโสภา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่าย นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำเดือน เมษายน ณ อำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อติดตามและสอบถามปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ สวนวิวดอยอินทผลัม ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2566

เกษตรลำพูน ร่วมงานแถลงข่าว ประมูลทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดลำพูน หมวดอักษร กท (เกิดโชคลาภทวีคูณ) 9999

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานแถลงข่าว ประมูลทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดลำพูน หมวดอักษร กท (เกิดโชคลาภทวีคูณ) 9999 ณ ลานกิจกรรมโปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 นางวิไลอุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2566 ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าลำไยอบแห้งเนื้อสีทองจังหวัดลำพูนให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 .

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant)

วันที่ 4 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) เข้าร่วมตรวจรับรองร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 ร้านค้า ได้แก่ ครัววันดี พิซซ่าเลอฌอ ก๋วยเตี๋ยวคุณแดง ข้าวมันไก่เจ้าเก่า Chef’s house และร้านอาหารบ้านสวนลำไย

เกษตรลำพูน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริพร ดู่สอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมและวางแผนช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน บรรเทาผลกระทบ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยพิบัติให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพรวมถึงดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมีนายไพสิทธิ์ พละสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ” การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Per-ELT)

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ” การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Per-ELT) และศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆจากการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในห้วงเดือนเมษายน ณ ห้องกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

กิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบนเส้นทางสายวัฒนธรรม “ถนนอินทยงยศ” ประจำปี 2566 ณ บริเวณถนนอินทยงยศ (ด้านหลังวัดพระธาตุหริภิญชัย วรมหาวิหาร) พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งมีส่วนราชการต่างๆและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกในพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุกในพื้นที่ การวางแผนงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามแผนและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน (งบกลุ่มจังหวัด) และโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม (งบจังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริพร ดู่สอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านน้ำดิบเหนือ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

การประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ด้วย BCG Model และนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน BCG Model ลำไย จังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ด้วย BCG Model และนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน BCG Model ลำไย จังหวัดลำพูน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมี นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้ อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ และนายเสน่ห์ แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ในการเลือกหรือต่อยอดสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อน BCG Model ให้บรรลุเป้าหมายและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนายสันธิธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

เกษตรลำพูน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก (โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด) โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานการลงพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และสถาบันการศึกษา สหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน และมหาวิทยานอร์ท เชียงใหม่โดยมีเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าทีส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแปลงใหญ่ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบครบรอบ 131 ปี

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับชมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบครบรอบ 131 ปี ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด และประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ โดยเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom เพื่อร่วมกันพิจารณาตามวาระการประชุมต่างๆต่อไป โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 3/2566

เกษตรลำพูน ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการสางเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 73 ราย

ประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภา

ันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภา ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีพลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของจังหวัดลำพูน จำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1)โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 2)การดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และประโยชน์จากการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 3) วาระสำคัญของจังหวัด (การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting: PM) ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting: PM) เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ มีการแจ้งประเด็นที่สำคัญในระดับกรมและระดับจังหวัด การเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกเทป รายการ “เรื่องเล่าจาวเกษตรลำพูน”

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกเทป รายการ “เรื่องเล่าจาวเกษตรลำพูน” ดำเนินการโดยนายอัศวิน ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ในประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน การบริหารจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร และเน้นย้ำประเด็น “หยุดเผาในพื้นที่เกษตร” เพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP”

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ ศาลาหมู่บ้านทากู่แก้ว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 50 ราย

เกษตรลำพูน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงค์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการของกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการกลุ่ม ม.1 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูนวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงค์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ค่งมตรวจเยี่ยมการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการของกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอบ้านธิ ร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการกลุ่ม ม.1 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

เกษตรลำพูน ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ ห้องประชุม อบต.เวียงแก้ว ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 50 ราย

เกษตรลำพูน ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัด .

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนในระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน วิทยากรให้ความรู้ จากกองวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566 เพื่อวางแผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ “🥭🌳

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ร้านค้าประชารัฐ ม.3 ต.หนองช้างคืนอ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำโดย นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 3 โดยร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองสีขาว/สีเหลือง เข้าร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน เพื่อติดตามงานและร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาการจัดทำข้อมูลเอกภาพ”

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โดยนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาการจัดทำข้อมูลเอกภาพ โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน มีผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขานุการ มีเจ้าหน้าที่ และผู้แทนเกษตรกรร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

”เกษตรลำพูน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 1 (1 ตค.65- 31 มีค.66) ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริพร ดู่สอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน จัด Focus Group ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัด Focus Group ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ มีเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผล และงานข้อมูล รม.รต. ประธานแปลงใหญ่ เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง และลำไย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เข้าร่วมให้ข้อมูลและความเห็นในการบริหารจัดการผลผลิตไม้ผลของจังหวัดลำพูน ให้เป็นข้อมูลเอกภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

”เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนกิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

เกษตรลำพูน ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP”

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 68ราย

การฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงาน นักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (To be DOAE Good Coach)”

วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (To be DOAE Good Coach)” ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้สอนงานที่ดี (Coach) สามารถเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนงานได้อย่างเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้สอนงาน มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด/หลักการ ในการจัดทำระบบดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการในการดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ (DOAE Onboarding Program)

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภาคเหนือ ปี 2566

การประชุมหารือแนวทางการรับโอนสินทรัพย์งบกลุ่มจังหวัด

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

”เกษตรลำพูน ขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ของนายธวัช คำแก้ว Young Smart Farmer (YSF)”

”เกษตรลำพูน ชูโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”❤️🍉

นที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และส่งมอบวัสดุการเกษตร กิจกรรม จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการขยายผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องนะดับพื้นที่ ของนายวินชัย ตันอุตม์ Smart Farmer ต้นแบบอำเภอลี้ ซึ่งมีกิจกรรมโดดเด่นภายในแปลง ได้แก่ การทำลำไยคุณภาพ การปลูกผักหวานป่ารอบต้นลำไย การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว และการใช้ระบบโซล่าเซลล์ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในแปลงผลิตพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการการจังหวัด และคณะส่วนราชการอำเภอ โดยมีนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล ณ แปลงเรียนรู้ต้นแบบ หมู่ที่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP”

เกษตรลำพูน ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงค์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีประธานแปลงใหญ่ ร่วมให้ข้อมูล

เกษตรลำพูน ร่วมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลระดับพื้นที่

เกษตรลำพูน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่”

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นอำเภอทุ่งหัวช้างติดตามการดำเนินตามระบบส่งเสริมการเกษตรและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ติดตามการดำเนินตามระบบส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ติดตามผลการปรับปรุงก่อสร้างบ้านพักเกษตรอำเภอ และติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันฝรั่งและขิง พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

เกษตรลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ณ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และว่าที่ร้อยตรีณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิตสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่”

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก.ระดับเขต ครั้งที่ 2/2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการอบรมเกษตรกร พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ ลำไย GAP และการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานฯ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต และยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับ และพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ วัดหล่ายแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีนายอำเภอบ้านโฮ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในครั้งนี้

เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP”

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 45 ราย

KM อำเภอเวียงหนองล่อง

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ ติดตาม​ และสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน​

เกษตรลำพูน ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการอบรมเกษตรกร พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ ลำไย GAP และการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์ และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

”เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP”

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งติดตามการดำเนินงานเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF อำเภอบ้านโฮ่ง : ผลิตและแปรรูปเห็ดถั่งเช่าสีทองออแกนิกส์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบของศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเวียงหนองล่อง นายนิโรจน์ แสนไชย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรัก…สู่ลูกหลาน” เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting จัดโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม ผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การปลูกไม้ยืนต้นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ธนาคารต้นไม้ สู่ชุมชนไม้มีค่า, ไม้ยืนต้นหลักประกันทางธุรกิจ และการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าในพื้นที่เกษตรกรรม

เกษตรจังหวัดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นอำเภอลี้ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) อำเภอลี้ : ซิลิคอน แวนลี้ (Silicon vanli) นวัตกรรมการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) อำเภอลี้ นายธวัช คำแก้ว ซึ่งมีจุดเด่นในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างกำจัดในพื้นที่เกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอลี้ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอลี้ ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) : ปลูกผักหวานใต้ต้นลำไยสร้างรายได้

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) อำเภอลี้ นายวินชัย ตันอุตม์ ซึ่งเป็นต้นแบบด้านไม้ผล (ลำไย) และแปลงเกษตรแบบผสมผสานโดยมีปลูกผักหวานใต้ต้นลำไย ร่วมกับปลูกผักตามฤดูกาล โดยมีนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอลี้ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกรปราดเปรื่อง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่

เกษตรจังหวัดลำพูน สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ประเด็นการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ประเด็นการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามมติ ครม.ที่เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/2566 โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT North เวลา 09.30 – 09.50 น.

เกษตรลำพูน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 1

วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายพิทวัส สุสิงสา เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และนางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อำนวยสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางชญานิษฐ์ แสนราชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน​ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง 3 ราย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา 1 ราย ตำบลต้นธง จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายยริการสินค้าจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายเจรจาซื้อขาย “ลิ้นจี่/ลำไย” ผ่านตลาดข้อตกลง

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่อำเภอป่าซาง

เกษตรลำพูน ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

เกษตรลำพูน ขับเคลื่อนมะม่วงด้วย BCG Model ชูวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาผลิภัณฑ์จากสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (สวนปทุมทิพย์) เป็นต้นแบบ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลและให้สัมภาษณ์สำนักข่าว NBT north ประเด็นการขับเคลื่อนมะม่วงด้วย BCG Model ของจังหวัดลำพูน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการ ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาผลิภัณฑ์จากสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก หรือสวนปทุมทิพย์ นำโดยนางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนเป็นต้นแบบ ทั้งนี้มีนายชาญศิลป์ ชาวยอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องร่วมให้ข้อมูล

กษตรลำพูน ดำเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่

เกษตรลำพูน ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายทศพล ไม้แสนช่างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 47ราย

เกษตรจังหวัดลำพูน ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแปลงใหญ่

เกษตรจังหวัดลำพูน มอบเมล็ดพันธุ์ผักและพืชผักสวนครัว ฟื้นฟูลำน้ำปิงห่างเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบต้นกล้าผักและเมล็ด พันธุ์ผัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพริก จำนวน 400 ต้น และเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว, เมล็ดพันธุ์กระเพรา, เมล็ดพันธุ์คะน้า และเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน พร้อมปลูกผัก และต้นลำไยเบี้ยวเขียว เพื่อสนับสนุนโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหาร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ณ ชุมชนปิงห่าง หมู่ที่ 5 และ ขุมชนป่าเส้า หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (ลำน้ำปิงห่าง) และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอเมืองคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ วิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ข้อมูลสถิติ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ข้อมูลสถิติ ภายใต้ธีมงาน “Choose your choice เปลี่ยนตัวเลข ให้เป็นทางเลือก” เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ แหล่งที่มาของข้อมูลสถิติ และข้อจำกัดของการใช้ข้อมูล ผ่าน Facebook Live ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม

เกษตรลำพูน ร่วมรับฟัง Clinic IT ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังคลีนิกไอที (Clinic IT) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหา IT และสารสนเทศแบบครบวงจร และเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร หัวข้อในการจัดครั้งนี้ได้แก่ 1.การติดตามการคืนเงิน สตง. ตามโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ 2.การวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดคลีนิกไอที

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในงานส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องถ่ายทอดชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิตติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และแอปพลิเคชั่นในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม

เกษตรลำพูน พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน มีการนำเสนอผลงานของบุคคลดีเด่นประเภทเกษตรตำบลดีเด่น และพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อเข้ารับการพิจารณาในระดับเขต ต่อไป โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมการพิจารณา จัดโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ ตำบลบ้านโฮ่ง 👩🏻‍🌾

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ แปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรดำเนินการภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกษตรกรมีการฝึกปฏิบัติในการสำรวจโรคและแมลงในแปลงผัก พร้อมสรุปผลการสำรวจแปลงเรียนรู้ และฝึกทำสารสะกัดสะเดา เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมี

เกษตรลำพูน ร่วมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ได้แก่ ครอบครัวของนายสว่าง วงค์ษา ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566 ได้แก่ นางวันเพ็ญ ส่งน้อย ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ดำเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าเกษตรในระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่”

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 .

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานวันสตรีสากล จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน สตรีสร้างสรรค์อาชีพสู่ความยั่งยืน สตรีลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เรื่องการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน งานเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่พร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่พร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าศูนย์ท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ทั้งนี้ การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดการกระจายตัวของฝุ่นขนาดใหญ่ PM 10 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้อยู่ในระดับปกติ

เกษตรลำพูน ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่พร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่พร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ช่วยลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าศูนย์ท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ทั้งนี้ การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดการกระจายตัวของฝุ่นขนาดใหญ่ PM 10 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้อยู่ในระดับปกติ

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมออนไลน์ติดตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ เขต 15

งาน Field Day มะม่วง ณ สวนทิวทอง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

กษตรลำพูนพร้อมพัฒนาลำไยเบี้ยวเขียว ไม้ผล GI จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน “ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม”

เกษตรลำพูน”ดำเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2566 ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ม.17 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน