ข่าวทั้งหมด

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัม ไม้ผลมูลค่าสูง ณ สวนทองมาอินทผาลัม อำเภอแม่ทา

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนของเกษตรกร ณ สวนม่อนทุเรียนแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกไม้ผลมูลค่าสูง (ทุเรียน) ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมดำเนินการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะทำงานตรวจรับรองโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2567

เกษตรลำพูน ร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (เวที ก)

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตกาแฟโรบัสต้า ในพื้นที่อำเภอลี้☕️🌳

เกษตรลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 20/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา นุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4/2567

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงาน งบลงทุนและเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงาน งบลงทุนและเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ” 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี

เกษตรลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการ งานเปิดบ้านประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS🌱

เกษตรลำพูน จัดโครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ณ อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ร่วมปล่อยขบวนคาราวานกระจายผลผลิตลำไย ภายใต้กิจกรรม กรมการค้าภายในตรวจติดตามการรับซื้อลำไย @ ลำพูน

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่พร้อมคณะทำงานตรวจรับรองภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อการเป็นผู้สอนงานและพี่เลี้ยงที่ดี

เกษตรลำพูน จัดเวทีอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขึ้น ทบก. เพื่อนำข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

เกษตรลำพูน โชว์ผลงานเด่นรางวัลเลิศรัฐ ปี 2567 ประเภท เลื่องลือขยายผล “การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน อย่างยั่งยืนด้วยโรงพยาบาลพืชชุมชน”

เกษตรลำพูน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในระดับพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ศพก. ตามตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วม ศพก.

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน เตรียมการประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2567 ประเภท เลื่องลือขยายผล “การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน อย่างยั่งยืนด้วยโรงพยาบาลพืชชุมชน”

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัด ครั้งที่ 3/2567

เกษตรลำพูน ร่วมดำเนินการขยายพันธุ์ลิ้นจี่ 300 กิ่ง ณ แปลงลิ้นจี่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการแปลง Smart Farmer Mode

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขึ้น ทบก. เพื่อนำข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

เกษตรลำพูน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ดำเนินการกิจกรรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประชุมและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงลึก

เกษตรลำพูน ️ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567✨️

เกษตรลำพูน ️ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567✨️

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านการค้าแห่งชาติ พ.ศ. 2568 – 2570 ณ โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่

เกษตรลำพูน เยี่ยมเยียนสวนทุเรียนตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน ประชุุมชี้แจงแนวทาง จัดทำเอกสารเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567

เกษตรลำพูน เข้าร่วมสัมภาษณ์โครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงเพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก ระยะที่ 1

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงลำไยจังหวัดลำพูน ปี 2567

เกษตรลำพูน ประชุมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 19/2567

เกษตรลำพูน เตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการยกระดับเกษตร อาหาร สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกช่วงวัยสู่เมืองแห่งความสุขและยั่งยืน .

เกษตรลำพูน ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอทุ่งหัวช้าง

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จังหวัดลำพูน👩🏻‍🌾👩🏻‍🌾

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เกษตรลำพูน ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์ละสารสนเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 6

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment

เกษตรลำพูน เตรียมงานประเมินผลงานเลิศรัฐ เลื่องลือขยายผล

เกษตรลำพูน จัดประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 6/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก

เกษตรลำพูน จัดโครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต สินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ณ อำเภอลี้

เกษตรลำพูน จัดโครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต สินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ณ อำเภอป่าซาง

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 6/2567

เกษตรลำพูน เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่กับ สศก. ในการติดตามการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2567

เกษตรลำพูน ร่วมบรรยายให้ความรู้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 18/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในมิติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2567

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมการจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2567✨️

เกษตรลำพูน จัดโครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมส่งเสริมการผลิตกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน จัดโครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต สินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ณ อำเภอแม่ทา

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรลำพูน จัดโครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ณ อำเภอเมืองลำพูน🍒

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2567

เกษตรลำพูน ร่วมโครงการ “คูโบตาร่วมมือ เกษตรร่วมใจ กิจกรรมการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับวสช.แปลงใหญ่ลำไยตำบลวังผาง

เกษตรลำพูน เตรียมงานประเมินผลงานเลิศรัฐ เลื่องลือขยายผล

เกษตรลำพูน ติดตามงาน สวนไทยสามัคคี เกษตรอินทรีย์อำเภอลี้

เกษตรลำพูน ติดตามการใช้สารชีวภัณฑ์ในสวนเกษตรผสมผสาน สวนสองพิม อำเภอลี้

เกษตรลำพูน รวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 พื้นที่อำเภอแม่ทา

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 17/2567

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมร่วมถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2567

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมร่วมถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro- Industrial community: OPOAI-C)

เกษตรลำพูน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (To be DOAE Good Coach) รุ่นที่ 2”

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหารือจัดทำโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา)

เกษตรจังหวัดลำพูน จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กรมการข้าว) ระดับจังหวัด🌾

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม กิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 พื้นที่อำเภอป่าซาง และอำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานรางวัลเลิศรัฐ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงานของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เกษตรลำพูน เปิดโครงการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP ของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ณ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน🌳

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีมอบกล้าไม้ ภายใต้โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรลำพูน ประชุมเตรียมการรับการประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2567

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอทุ่งหัวช้าง

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน (คปจ.ลำพูน) ครั้งที่ 1/2567🌱

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 2566/67

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 2566/67

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานฯ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนารายได้ชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ ” ณ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ตลาดสาขาลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration : YPC)

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปานาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครบรอบ 120 ปี

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 17/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (กรมการข้าว) ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2568 ครั้งที่ 1

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาองค์กรเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อหารือด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในโอกาส 146 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมสักการะรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ภายใต้กิจกรรม “ธรรมยาตราเดินเทสสันตรี (สันถี) ตามวิถีครูบา สู่บุคคลสำคัญของโลก”🙏🏻

เกษตรลำพูน ให้การต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน

เกษตรลำพูน ให้การต้อนรับ บจก. ควอลิเมอร์ ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเชื้อเพลิงอัดก้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประสาน ติดตาม และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี

เกษตรลำพูน ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบลงทุน

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เกษตรลำพูน เตรียมความพร้อมจัดงาน “มหัศจรรย์หริภุญชัย ของดี ปลอดภัย เมืองหละปูน Lamphun Fruit Fest”

เกษตรลำพูน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี (To be DOAE Good Mentor) รุ่นที่ 2

เกษตรลำพูนติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลการปลูกพืช รองรับการช่วยเหลือเกษตรกรจากมาตรการของภาครัฐ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน เตรียมการรับการประเมินผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting 🍀

เกษตรลำพูน ร่วมใจทำกิจกรรม 5ส บริเวณรอบสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของนายทะเบียนฯ

เกษตรลำพูน ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พร้อมคณะ และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ “นายเศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและคณะ ในการเดินทางมาเปิดเมืองน่าเที่ยวเส้นทาง “เยือนถิ่นหริภุญชัย”

เกษตรลำพูน ร่วมรับฟัง Clinic IT ครั้งที่ 4/2567

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม ถวายสังฆทาน ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 5/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร และเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2567 จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ ลพ 25-2/2567

เกษตรลำพูน เข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด พ.ศ.2567-2570 (ฉบับทบทวน) ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 5/2567

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุม “คืนน้ำใสให้น้ำกวง ครั้งที่ 3”

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 /2567

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผล (ทุเรียน) ของเกษตรกร ณ สวนพอเพียง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผล (ทุเรียน) ของเกษตรกร ณ สวนม่อนทุเรียน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 16/2567

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ👩🏻‍💻

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

️เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เกษตรลำพูน เข้าร่วมสัมมนาโครงการก่อสร้างและการจัดการระบบหมุนเวียนสินค้าเกษตรสมัยใหม่สำหรับประเทศริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ณ ประเทศจีน

เกษตรลำพูน ร่วมแสดงความยินดีกับ ศพก.ดีเด่น เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่น วิสาหกิจชุมชนดีเด่น และบุคคลดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม KM Online หัวข้อ “ถอดบทเรียนและกรณีศึกษาการตรวจสอบเชิงพื้นที่:ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ”

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบริษัท ทวีศักดิ์ ไชยเสน จำกัด เพื่อติดตามสถานการณ์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ื 3/2567

เกษตรลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอบ้านโฮ่ง

เกษตรลำพูนร่วมประชุม คทช.จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมการใช้แหนแดงทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567 (รูปแบบออนไลน์)

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่หลังใหม่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เกษตรลำพูน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567🙏🏻✨️

เกษตรลำพูน ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567🙏🏻✨️

เกษตรลำพูน ร่วมชมขบวนแห่ครัวทาน และการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ในประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย✨️

เกษตรลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และถวายเป็นพุทธบูชา

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเชตวัน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ระดับเขต ครั้งที่ 6/2567 (รูปแบบออนไลน์)👩🏻‍💻

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4/2567

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการทำงานสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว✨

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว(เชิงสะพานท่าขาม)

เกษตรลำพูน ร่วมเจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะพระราชทาน

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สู่ความยั่งยืน จ.ลำพูน ครั้งที่ 2/2567 ❌🔥

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่ฯ ตัดแต่งกิ่งต้นลิ้นจี่ ณ พื้นที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดลำพูน (โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน)

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งกับดักแมลงวันผลไม้ (Steiner) ในสวนมะม่วง ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ภาคเหนือ)

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอลี้และอำเภอบ้านโฮ่ง ถอดองค์ความรู้การผลิตมะม่วงมหาชนกคุณภาพเพื่อการส่งออก

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลความก้าวหน้ากิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ปี 2567

เกษตรลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกษตรลำพูน เตรียมกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5

เกษตรลำพูน ร่วมสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวและหญ้าแฝก ในโครงการโคกหนองนาของข้าราชบริพารในพระองค์ 904

เกษตรลำพูน ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 15/2567

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาการจัดทำข้อมูลเอกภาพไม้ผล

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาการจัดทำข้อมูลเอกภาพไม้ผล

เกษตรลำพูน ประชุมเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรแปลงใหญ่ และบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)🫒

เกษตรลำพูน รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ตะไคร้หยวกและหญ้าแฝก 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

เกษตรลำพูน ​ร่วมประชุมวางแผนการติดตามสำรวจประเมินประชากรของแมลงวันผลไม้และสนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช จากสถานการณ์วาตภัย

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสำรวจศัตรูมะม่วงในแปลงเรียนรู้การจัดการด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง ณ แปลงเรียนรู้ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 🌳

เกษตรลำพูน ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ติดตามประสานงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงแล้ง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยและร่วมกิจกรรมโรงครัวพระราชทานฯ

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ณ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้️

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมเชื่อมโยงซื้อขาย ” ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง ” ผ่านตลาดข้อตกลงฯ

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำทา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ร่วมการแถลงข่าวงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2567

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เกษตรลำพูน ประชุมหารือการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา ของข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ 904”

เกษตรลำพูน ประชุมหารือแนวทางการจัดงานประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 14/2567

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

เกษตรลำพูน จัดประชุมแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ และเวที Focus Group ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2567

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอป่าซาง

เกษตรลำพูน ร่วมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านน้ำก้อ (ด้านการส่งเสริมการเกษตร)

เกษตรลำพูน เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน”

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการสัมภาษณ์แบบกลุ่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสร้างหลักสูตรพัฒนาพี่เลี้ยงโครงการดูแลและพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญ “ครบรอบก่อตั้ง 22 ปี” หนังสือพิมพ์สื่อลำพูน เพื่อความเป็นศิริมงคล และจัดกิจกรรม “แบ่งปัน : เพื่อน้อง”

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเน้นย้ำเรื่องบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต และการตลาดไม้ผลของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน🥑

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตไม้ผลและไม้ประดับ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลําพูน

เกษตรลำพูน ติดตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และโครงการส่งเสริมการใช้แหนแดงทดแทนปุ๋ยเคมี

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอทุ่งหัวช้าง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในเขตภาคเหนือ

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 13/2567

เกษตรลำพูน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 4/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน 2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการสถานการณ์การผลิต และการตลาดลำไยของเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ และผลิตลำไยเบี้ยวเขียวบ้านป่าเส้าตำบลอุโมงค์

เกษตรลำพูน ร่วมงานสระเกล้าดำหัวบำนาญอาวุโสหละปูน ประจำปี 2567 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เกษตรลำพูน ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนานักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

เกษตรลำพูน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญสำนักงาน และร่วม “สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”

กษตรลำพูน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไย และร่างพระราชบัญญัติลำไย

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมโครงการอบรมการกำกับดูแลเครื่องคัดขนาดลำไย แบบตะแกรงร่อนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด

เกษตรลำพูน ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระวีรกรรมแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย

เกษตรลำพูน ติดตามการจัดเตรียมสถานที่เพาะเลี้ยงแม่พันธุ์แหนแดง เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การผลิตแหนแดงและลดการใช้ปุ๋ยเคมี

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม “KM Day 2567 เวทีที่ 2” หัวข้อ การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม “CapCut PC”

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 12/2567

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2567 เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆอย่างไม่เป็นทางการ

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีบรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567🙏🏻

เกษตรลำพูน ร่วมพิธี “ปลงผม” โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง และถวายตุงค่าคิง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

เกษตรลำพูนติดตามสถานการณ์การผลิตผลไม้ ปีการผลิต 2566/67

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทักษิณา และพิธีรดน้ำดำหัวรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในเทศกาล “ปีใหม่เมืองลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย”

เกษตรลำพูน ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ล้านนา ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ระดับเขต ครั้งที่ 5/2567 (รูปแบบออนไลน์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เกษตรลำพูน ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) ทำสกุ๊ปข่าวพิเศษ ตอน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจังหวัดลำพูน💦

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน เตรียมกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดขบวนสรงน้ำพระพุทธรูป งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองหละปูน ปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีบวชป่า สร้างการมีส่วนร่วมลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยการใช้ภูมิปัญญาความเชื่อ

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอลี้

กษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา)

เกษตรลำพูน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา)

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการตรวจราชการประจำเดือน เมษายน 2567 โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง)

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.ลำพูน) จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมติดตามสถานการณ์การปลูกขิง

เกษตรลำพูน ร่วมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง

เกษตรลำพูน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอบ้านโฮ่ง

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฟื้นฟู บูรณะ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2567

เกษตรลำพูน ประชุมออนไลน์ ร่วมวางแผนดำเนินโครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว”

เกษตรลำพูน ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชหลังนาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”💛

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อนพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชาและกัญชง

เกษตรลำพูน ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ “การพัฒนาภาคการเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก”

เกษตรลำพูน ร่วมใจทำกิจกรรม 5ส บริเวณรอบสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

กษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแถบตะวันออกกลาง โดยการส่งออก”

เกษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอครั้งที่ 3/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก

เกษตรลำพูน ร่วมจัดรายการ “มองลำพูน” หัวข้อ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3

เกษตรลำพูน ร่วมสรุปผลและคืนข้อมูลการวิจัยให้กับพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมการใช้งานระบบ QR Trace Cloud และ DGTFarm

เกษตรลำพูน ประชุมรับฟังการชี้แจงการบันทึกผลการดำเนินการทางวินัยผ่านระบบ HRCS

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก

เกษตรลำพูน ประชุมและรับฟังการบรรยาย หัวข้อ ” 1 ปีกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565″

เกษตรลำพูน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน👩🏻‍💻

เกษตรลำพูน ร่วมเวที KM Day ปี 67 หัวข้อ การเขียนข่าวเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานส่งเสริมการเกษตร

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 11/2567

เกษตรลำพูน ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Excellence เตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง

เกษตรลำพูน ร่วมงาน “เทศกาลกินผัก กินปลา” ณ บริเวณโรงบ่มใบยาเก่าป่าเส้า ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมออกหน่วยให้บริการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอป่าซาง

เกษตรลำพูน ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ🌾

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน จัดงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ

เกษตรลำพูน ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ระดับจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566✨️

กลุ่มส่งเสริมและพัฒาเกษตรกร ประชุมประจำสัปดาห์ (Weekly meeting) ติดตามและวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9 ณ วัดเจดีย์ขาว

เกษตรลำพูน จัดฝึกอบรมเกษตรกรในงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มตามความต้องการของตลาด🌱✨️

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day มันฝรั่ง “เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตในแปลงมันฝรั่งและการปลูกมันฝรั่งแบบยั่งยืน”

เกษตรลำพูน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ณ ศพก.อำเภอเมืองลำพูน ตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน🍀

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนอินลี้ สัมผัสวิถีวีแกน

กษตรลำพูน ร่วมเปิดปฏิบัติการเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลมหายใจที่ดีของชาวลำพูน 🚒

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสวนสนาม ตรวจความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้นโยบาย MIND และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : “แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”✨️

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมซักซ้อมหน่วยงานลูกหนี้ เรื่อง กรอบแนวทางเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และการเร่งรัดติดตามหนี้เชิงรุก ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ดำเนินการดับไฟบริเวณแนวเขตแปลงปลูกลำไยของเกษตรกร ณ บ้านแม่แนต อำเภอลี้

เกษตรลำพูน จัดอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาสมาชิกตลาดเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการสู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ได้รับผลการกระทบจากไฟไหม้ ณ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 10/2567

เกษตรจังหวัดลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรต้นแบบ และศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ🥬

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (ในรูปแบบออนไลน์)

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน✨️

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทำบุญหอประชุมจังหวัดลำพูน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆอย่างไม่เป็นทางการ☕️

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดพื้นที่เรียนรู้การพัฒนาภูมิทัศน์เกษตรในพื้นที่นาขั้นบันไดและเนินเขาเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและรายได้

เกษตรลำพูน ร่วมเปิดการสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้นโยบาย MIND และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2567

เกษตรลำพูน ถ่ายทำ MV “ยั้งเผากู้อำเภอ เพื่อเธอทุกคน” เพื่อรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร🎬

เกษตรลำพูน วางแผนการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรเพื่อสร้างรายได้เสริมร่วมกับ ธ.ก.ส.

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงานโครงยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงานโครงยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)

เกษตรลำพูน อบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต อำเภอป่าซาง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงาน GAP ระดับเขต ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ระดับจังหวัดลำพูน

ช่วงบ่าย 18 มีนาคม 2567

เกษตรลำพูน หารือความร่วมมือการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูงร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย

ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เกษตรลำพูน ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะฯในการลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมทั้งพบปะชาวลำพูนและผู้ประกอบการ ณ บ้านดอนหลวง

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่จัดเตรียมนิทรรศการ ฯ ในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อเป็นต้นแบบด้านสุขภาพของจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผ่านระบบ Zoom meeting

เกษตรลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ ฯ ในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูน✨

เกษตรลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วม Kick off โครงการลำพูนสตรอง และการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อเป็นต้นแบบด้านสุขภาพของจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอทุ่งหัวช้าง

เกษตรลำพูน ดำเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 9/2567

เกษตรลำพูน ร่วมดำเนินงานกิจกรรมโครงการ “ปลูกผักปลอดภัยระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้เสริม

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่อำเภอป่าซาง เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการเกษตร เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เกษตรลำพูน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ณ บ้านใหม่ หมู่ 6 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง

เกษตรลำพูน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ณ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับเขต ครั้งที่ 2/2567

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอป่าซาง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

เกษตรลำพูน จัดเวทีชุมชุมวิเคราะห์กลุ่มแปลงใหญ่

เกษตรลำพูน ร่วมจัดเวทีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เกษตรลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อหามาตรการสร้างความสมดุลคนอยู่ร่วมกับป่า และการสร้างอาชีพทดแทนในพื้นที่

เกษตรลำพูน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ณ อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อหามาตรการสร้างความสมดุลคนอยู่ร่วมกับป่า และการสร้างอาชีพทดแทนในพื้นที่🍀

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เข้าสู่มาตรฐาน GAP🍀

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่✨️

เกษตรลำพูน ประชุมพิจารณารูปเล่มศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมหารือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล (HRM) ของหน่วยงาน

เกษตรลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำพูนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เน้นหลักพึ่งพาตนเองเพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เกษตรลำพูนร่วมจัดทำข้อมูลเอกภาพ และแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2567

เกษตรลำพูน ประชุมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

เกษตรลำพูน ติดตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เข้าสู่มาตรฐาน GAP

เกษตรลำพูน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลำไยและสินค้าเกษตรอื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่า

เกษตรลำพูน ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน เตรียมกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวออกหน่วยบริการประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน (ผ่านระบบออนไลน์)

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตหอมแดงอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก สมุนไพร และผลไม้

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”💛🇹🇭

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เกษตรลำพูน จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตแหนแดง เพื่อใช้ในการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต ณ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เข้าสู่มาตรฐาน GAP

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567🔥

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand)

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วุฒิสภา

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำพูน (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 5/2567

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เข้าสู่มาตรฐาน GAP

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2✨️

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 8/2567

เกษตรลำพูนร่วมรับฟัง Clinic IT ครั้งที่ 3 ปี 2567

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2567

เกษตรลำพูน ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับคณะทำงานฯ ณ พื้นที่อำเภอป่าซาง

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting

เกษตรลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประเมิน ITA ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

เกษตรลำพูน รับการฝึกอบรม โครงการพัฒนานักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

เกษตรลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสุวรรณฟลุ๊ต

เกษตรลำพูน อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรและบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน”

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เข้าสู่มาตรฐาน GAP

เกษตรลำพูน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการคนพิการ ประจำปี 2567 ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานสภากาแฟ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลําพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการฯ ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)✨

เกษตรลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด พัฒนาศักยภาพสู่ผู้นำการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการฯ ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)✨

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) อ.ลี้ และประชุมพิจารณาตัดสินผลระดับจังหวัด

เกษตรลำพูน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน)✨️

เกษตรลำพูน จัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรต้นแบบ ปี 2567 ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (ครั้งที่ 1)

กษตรลำพูน ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปีงบประมาณ 2567

เกษตรลำพูน ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับคณะทำงานฯ ณ พื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับคณะทำงานฯ ณ พื้นที่อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เข้าสู่มาตรฐาน GAP

เกษตรลำพูน อบรมเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เข้าสู่มาตรฐาน GAP

เกษตรลำพูน ติดตามการเตรียมสถานที่จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับคณะทำงานฯ ณ พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับคณะทำงานฯ ณ พื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับคณะทำงานฯ ณ พื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ระดับเขต ครั้งที่ 4/2567 (รูปแบบออนไลน์)

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) บ้านไร่ป่าคา ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) อ.บ้านธิ และ อ.เมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อ.ลี้

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน”

เกษตรลำพูน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) อ.บ้านโฮ่ง และ อ.เวียงหนองล่อง

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม “Kick Off รณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควันฯ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “สานพลังภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 6/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการชี้แจงระบบ ทบก. และวาดแปลง ระดับเขต

เกษตรลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม “แอ่วม่วน@ฟาร์มฮักอุโมงค์ ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข” วันดินโลก ปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อ.บ้านโฮ่ง

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 24-1/2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และทำกิจกรรม 5 ส บริเวณสำนักงาน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับคณะทำงานฯ ณ พื้นที่อำเภอแม่ทา

เกษตรลำพูน จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 2 การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย

เกษตรลำพูน ติดตามและเตรียมงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดลำพูน

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดความสูญเสียผลผลิตลำไย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เกษตรจังหวัดลำพูน มอบกล้าผักสนับสนุนโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหารของชุมชนทาชมภู

“เกษตรลำพูน ร่วมพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่”🥬🥒🌳

เกษตรลำพูน ส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

เกษตรลำพูน ร่วมพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 5/2567

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day ลำไย อ.แม่ทา และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ✨

เกษตรลำพูน ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม “การปรับตัวของสวนลำไยลำพูน เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน”🌳🌳

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน Young Smart Farmer ลดต้นทุนการผลิตหอมแดงด้วยเทคโนโลยี

เกษตรลำพูน นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการบูรณะปรับปรุงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ🙏🏻

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรงานอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการทำชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามและจัดเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในการติดตามจุด Hotspot ในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน🔥

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 4/2567

เกษตรลำพูน จัดประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ (MM) ครั้งที่ 1/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมพิจารณาการแสดงวิสัยทัศน์สำหรับบุคคลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ✨

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดลำพูน (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 4/2567

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day ลำไย อ.บ้านโฮ่ง และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาติพันธ์ชาวกะเหรี่ยงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 1/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2566

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 1/2567 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2566✨️

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2567

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 1

กษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน “ชมทุ่งดอกปอเทืองบาน ณ บ้านทรายทอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567″🌼

เกษตรลำพูน เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน ” เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะ เกษตรแฟร์ ” และการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44

กษตรลำพูน จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 2 การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องปลอดภัย ณ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 👩🏾‍🌾🌳

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ภาคเหนือจังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร✨️

เกษตรลำพูน ร่วมหารือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง 🌱

เกษตรลำพูน จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 2 การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย

เกษตรลำพูน จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 2 การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย

เกษตรลำพูนเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ ปี 2567

เกษตรลำพูน พัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตาม “โครงการผู้ว่าฯพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5″

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง🔥🚫

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day ลำไย อ.ป่าซาง และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตรเกษตรลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566✨️

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชหลังนาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามแปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการ Agri-Map

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ กระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานของทุกภาคส่วนร่วมกัน

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 22

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ประกอบการจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเร่งรัด ติดตาม การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เกษตรลำพูน ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสวนมะพร้าวของเกษตรกรตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน รับฟังการชี้แจงการบันทึกโครงการตามแผนปฎิบัติ ราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรลำพูน ร่วมจัดเตรียมงาน Field Day ลำไย อ.ป่าซาง

เกษตรลำพูน ดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง🌳

เกษตรลำพูน ติดตามสถานการณ์การผลิตมะม่วง

เกษตรลำพูน เปิดงาน Field Day ลำไย อ.ลี้ และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมการประเมินและการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมประชาพิจารณ์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยกรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ.2567–พ.ศ.2568)

เกษตรลำพูน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.ลำพูน

เกษตรลำพูน ดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

เกษตรลำพูน ร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบฯ✨️

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day ลำไย อ.เวียงหนองล่อง และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

เกษตรลำพูน ร่วมจัดเตรียมงาน Field Day ลำไย อ.เวียงหนองล่อง

เกษตรลำพูน ร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบฯ✨️

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day ลำไย อ.เวียงหนองล่อง และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง🌳

เกษตรลำพูน ร่วมจัดเตรียมงาน Field Day ลำไย อ.เวียงหนองล่อง

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน ” วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ” ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (safety mind)🚦🙋🏻‍♂️🚸

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ อ.แม่ทา คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (เวทีที่ 1) ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร

วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบกลุ่มแก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขที่ดินทำกินของเกษตรกร

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลให้คณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ.2567🌳

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ อ.ป่าซาง อ.เมืองลำพูน คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่อำเภอแม่ทา

กษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day มันฝรั่ง อ.ทุ่งหัวช้าง และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงข้อพึงระวังการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai✨

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน จัดงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ MOU เพื่อหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เกษตรลำพูน ร่วมเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนรายแปลง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2567 (นาแปลงใหญ่)

เกษตรลำพูนหารือเจ้าหน้าที่องค์การวินร็อคอินเตอร์เนชั่นแนลอินสติติวท์ฟอร์อากริเคาะเชอร์รองลดีเวลลอปเม้นท์ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตภาคการเกษตร”🌳🥭

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 21

เกษตรลำพูน ประชุมจัดเตรียมงานการสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ไถกลบตอซัง)

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 /2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อวางแผนสำรวจแปลงและจัดเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้การจัดการด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง ณ อำเภอบ้านโฮ่ง

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) เพื่อวางแผนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2567

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรม “KICK OFF การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เกษตรลำพูน ร่วมรับชมการแถลงผลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อนำร่องการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรซ้ำซากแบบเชิงรุก

เกษตรลำพูน ประชุมวางแผนเตรียมงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมกับ หจก. อิเซกิและแมสซี่เฟอร์กูซัน ลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมพบปะพูดคุยกับบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)✨

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กษจ.ลำพูนสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ร่วมงาน Field Day ข้าว อ.บ้านธิ และรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ระดับเขต

เกษตรลำพูน ร่วมรับชมการแถลงผลโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ประจำปี 2567✨

เกษตรลำพูน ร่วมบันทึกเพลงประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์หยุดเผา ในพื้นที่เกษตร เพลง “ยั้งเผากู้อำเภอเพื่อเธอทุกคน”

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566-2567 ครั้งที่ 1/2567

เกษตรลำพูน นำทีมคณะกรรมการประกวด ศพก.ดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนน ศพก.เครือข่าย อ.แม่ทา และ ศพก.อ.ป่าซาง

เกษตรลำพูน ร่วมเตรียมจัดงาน Field Day อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ติดตามโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหารบ้านทาชมภู

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมการโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

เกษตรลำพูน นำทีมคณะกรรมการประกวด ศพก.ดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนน ศพก.เครือข่าย อ.แม่ทา และ ศพก.อ.ป่าซาง

เกษตรลำพูน ติดตามโครงการพื้นที่ว่างสร้างอาหารบ้านทาชมภู

เกษตรลำพูน ร่วมเตรียมจัดงาน Field Day อำเภอบ้านธิ

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมการโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์เสริมสร้างสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 20

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2567″

เกษตรลำพูน นำทีมคณะกรรมการประกวด ศพก.ดีเด่นระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนน ศพก.อำเภอเมืองลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีปัญหาน้ำเน่าเสียจากมูลไก่ ทำให้ของเสียไหลปะปนลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายและผลผลิตลดลง🐥🐓

9 มกราคม 2567 เกษตรลำพูน รับฟังการบรรยายพิเศษ การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและทดสอบการใช้งานระบบการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2567 (สิทธิ์เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน)

“เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2567”

“เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2567”

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมคลินิกให้ความรู้แนวทางการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกษตรลำพูน ประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น และ ศพก. ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดลำพูน

เกษตรลำพูน ร่วมเดินหน้า ขับเคลื่อนแนวทางอาหารปลอดภัย

เกษตรลำพูน ร่วมถวายภัตตาหารแด่ท่านพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พธ.ม. กิตติมศักดิ์) (พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง และพระภิกษุสงฆ์

เกษตรลำพูน นิเทศงานอำเภอทุ่งหัวช้าง

เกษตรลำพูน หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67 ของจังหวัดลำพูน