อัตรากำลัง

คณะผู้บริหารระดับจังหวัด

คณะผู้บริหารระดับอำเภอ 8 อำเภอ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุ่มอารักขาพืช